Regulamin

Regulamin sklepu internetowego Bonaparty.pl

§ 1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

1. Słowniczek pojęć użytych w Regulaminie:

CENA – kwota za którą Towar zostanie sprzedany.

FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

KLIENT – podmiot, który uzyskał dostęp do usług świadczonych przez www.bonaparty.pl na zasadach określonych w Regulaminie.

REGULAMIN – niniejszy dokument, który określa zasady korzystania przez Klientów ze Sklepu www.bonaparty.pl, sposób zamawiania Towarów, sposób dokonywania płatności za Towary, realizację zamówień, procedurę zwrotu zakupionych Towarów oraz procedurę reklamacyjną.

SKLEP INTERNETOWY, SKLEP – witryna internetowa pod adresem www.bonaparty.pl, za pośrednictwem której Sprzedawca oferuje i sprzedaje swoje produkty i usługi.

SPRZEDAWCA – podmiot oznaczony w § 1 ust. 3 niniejszego Regulaminu.

TOWAR – rzecz lub usługa, która może być przedmiotem umowy sprzedaży (zarówno rzeczy oznaczone co do gatunku jak i oznaczone indywidualnie).

UMOWA SPRZEDAŻY, UMOWA – umowa sprzedaży Towaru zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA, USTAWA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.).

ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

2. Podane w Regulaminie terminy w dniach oznaczają dni robocze.

3. Właścicielem Sklepu jest Jagoda Gontarek prowadząca działalność gospodarczą pod firmą BONAPARTY.PL Jagoda Gontarek, NIP 6462670459, REGON 382213168, pod adresem ul. Planetarna 12, 42-680 Tarnowskie Góry, woj. śląskie, Polska, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; adres do korespondencji: BONAPARTY.PL Jagoda Gontarek ul. Planetarna 12, 42-680 Tarnowskie Góry. Klient może kontaktować się ze Sprzedawcą pod numerem telefonu 535666599 w godzinach 11-15, mailowo pod adresem biuro@bonaparty.pl oraz za pośrednictwem formularza kontaktowego zamieszczonego na stronie Sklepu.

§ 2. ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

Sprzedawca za pośrednictwem witryny Sklepu pod adresem www.bonaparty.pl świadczy drogą elektroniczną usługę Formularz Zamówienia.

Korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego Towaru do elektronicznego koszyka w Sklepie Internetowym. Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie dwóch kolejnych kroków – (1) po wypełnieniu Formularza Zamówienia i (2) kliknięciu na stronie Sklepu Internetowego po wypełnieniu Formularza Zamówienia pola „Potwierdzam zakup” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu Internetowego).

Podczas wypełnienia Formularza Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży: Produkt/y, ilość Produktu/ów, miejsce i sposób dostawy Produktu/ów, sposób płatności. W wypadku Klientów niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.

Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Klienta.

Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca: (1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 10.0 i wyższej, Opera w wersji 12.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 23.0. i wyższej, Safari w wersji 5.0 i wyższej; (4) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024×768; (5) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.

Klient obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Sprzedawcy oraz osób trzecich. Klient obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści niezgodnych z prawem i porządkiem prawnym, w szczególności złośliwego oprogramowania komputerowego (tzw. wirusy komputerowe), niechcianych wiadomości elektronicznych (tzw. spam).

§ 3. PRZEDMIOT I WARUNKI ZAWARCIA UMOWY

Przedmiotem Umowy jest sprzedaż lub wykonanie Towarów oferowanych przez Sprzedawcę. Sprzedawca zobowiązuje się przenieść na Klienta własność Towaru i wydać go Klientowi, a Klient zobowiązuje się Towar odebrać i zapłacić Sprzedawcy Cenę. Przedmiotem umowy może być również wykonanie przez Sprzedawcę Towarów o cechach oznaczonych indywidualnie zgodnie z żądaniem Klienta.

Cena Towaru uwidoczniona na stronie Sklepu podana jest w złotych polskich i jest ceną brutto uwzględniającą podatek VAT oraz cło. Ceny Towarów nie zawierają jednak kosztów dostawy, wysokość których określa przewoźnik, o którym mowa w § 4 pkt. 4.

W celu zakupu wybranego Towaru należy dodać go do „koszyka” poprzez kliknięcie ikony „dodaj do koszyka” i wypełnić Formularz Zamówienia.

W przypadku wyboru Towaru, któremu Klient chce nadać cechy indywidualne, cechy te należy opisać w wiadomości e-mail nadanej do Sprzedawcy po dokonaniu wyboru Towaru. Klient powinien precyzyjnie podać cechy jakie chce nadać Towarowi zgodnie z jego przeznaczeniem i możliwościami wskazanymi przez Sprzedawcę – np. poprzez wskazanie imion i nazwisk w prawidłowej odmianie, treści napisu który ma być uwidoczniony na Towarze.

Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje w wyniku złożenia przez Klienta Zamówienia w Sklepie Internetowym zgodnie z § 2. pkt. 2 i pkt. 3 Regulaminu. Złożenie zamówienia jest jednoznaczne z akceptacją przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu oraz zobowiązuje Klienta do zapłaty za zamówiony Towar.

Potwierdzeniem zawarcia Umowy jest otrzymanie przez Klienta wiadomości e-mail nadanej przez Sprzedawcę z informacją potwierdzającą zakup Towaru.

Sprzedawca zobowiązuje się wysłać Klientowi Towar w terminie wskazanym w wiadomości e-mail wysłanej do Klienta po dokonaniu zakupu.

Warunkiem wysłania Klientowi przez Sprzedawcę Towaru jest uznanie rachunku Sprzedawcy Ceną.

Termin realizacji zamówienia jest uzależniony od dostępności Towaru w Sklepie (informacja o dostępność wskazana jest w opisie Towaru na stronie Sklepu), wyboru cech indywidualnych Towaru, wyboru sposobu wysyłki i wyboru sposobu zapłaty Ceny za Towar.

§ 4. PŁATNOŚĆ I DOSTAWA

Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:

Płatność gotówką za pobraniem przy odbiorze przesyłki.

Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy: ING BANK 54 1050 1386 1000 0097 4861 7967.

Płatności BLIK, karta płatnicza, przelew elektroniczny poprzez zewnętrzny system płatności imoje, obsługiwany przez firmę ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach.

Klient zobowiązuje się do dokonania płatności w terminie 7 dni od wysłania przez Sprzedawcę wiadomości e-mail z informacją o potwierdzeniu zakupu Towaru. W przypadku nieuiszczenia płatności we wskazanym terminie, zamówienie zostanie anulowane.

W przypadku wyboru przez Klienta płatności gotówką za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze Towaru.

Towar zostanie wysłany zgodnie z żądaniem Klienta za pośrednictwem firmy kurierskiej InPost lub firmy InPost Paczkomaty 24/7 w możliwie jak najszybszym czasie, nieprzekraczającym 3 dni roboczych.

W momencie odbioru przesyłki od przewoźnika Klient ma obowiązek zbadać czy czasie transportu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Towaru.

W przypadku stwierdzenia szkody, Klient zobowiązany jest do spisania z przewoźnikiem protokołu uszkodzenia (sporządzenie protokołu stanowi podstawę do rozpatrzenia reklamacji Kupującego w zakresie szkód w transporcie). Protokół winien zawierać dokładny opis uszkodzenia lub braków, oznaczenie dostawcy, numer zamówienia i przesyłki dostawcy, jak również datę i godzinę doręczenia.

Z chwilą wydania Towaru Klientowi niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru przechodzi na Klienta. Za wydanie Towaru uważa się jego przyjęcie przez Klienta od przewoźnika, co potwierdzone zostaje podpisem potwierdzającym odbiór złożonym przez Klienta.

Przy zakupie Towaru za Cenę powyżej 200 złotych brutto, Sprzedawca ponosi koszty wysyłki przez wybranego przez siebie Przewoźnika.

Klient może skorzystać z kodu rabatowego przyznanego przez Sprzedawcę, który pomniejsza wartość Zamówienia.

§ 5. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Klient, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem, wraz z oryginalnym dowodem zakupu Towaru. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone:

Pisemnie na adres: BONAPARTY.PL Jagoda Gontarek ul. Planetarna 12, 42-680 Tarnowskie Góry.

W formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@bonaparty.pl.

Wzór formularza odstąpienia od Umowy zawarty jest w załączniku nr 1 niniejszego Regulaminu.

Bieg terminu do odstąpienia od Umowy rozpoczyna się od momentu objęcia Towaru w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik.

Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

Klient ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od Umowy, zwrócić Towar Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Klient może zwrócić Produkt na adres: BONAPARTY.PL Jagoda Gontarek ul. Planetarna 12, 42-680 Tarnowskie Góry.

Zwrotowi podlega wyłącznie towar nienaruszony.

Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech.

Zwrot kosztów zamówienia nastąpi w przeciągu 7 dni od daty otrzymania produktów na wskazany przez Klienta nr konta bankowego. Koszty te zostaną pomniejszone o kwotę dostawy, którą Sprzedający musiał uregulować.

Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi, który nabył Towar przygotowany na specjalne zamówienie, według indywidualnych potrzeb Klienta.

Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientom niebędących konsumentami.

§ 6. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli Towar sprzedany ma wadę fizyczną lub prawną.

Reklamacje dotyczące świadczenia usług drogą elektroniczną należy składać pisemnie na adres BONAPARTY.PL Jagoda Gontarek ul. Planetarna 12, 42-680 Tarnowskie Góry.

Klient powinien przesłać wadliwy Towar na adres Sprzedawcy w sposób zapewniający nienaruszalność i bezpieczeństwo przesyłki. Celem uproszczenia procedury reklamacyjnej Klient powinien dołączyć opis sprawy, w którym opisze wady Towaru, wskaże datę wystąpienia wady, określi żądanie co do sposobu rozpatrzenia reklamacji oraz poda swoje dane kontaktowe, w szczególności numer telefonu i adres korespondencyjny.

Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.

Naprawa Towaru zostanie dokonana przez Sprzedawcę w terminie odpowiednim ze względu na charakter i rozmiary wady, jednakże nie dłuższym niż 21 dni od dnia przyjęcia reklamacji.

Wymiana Towaru na nowy, obniżenie Ceny albo jej zwrot zostaną dokonane w terminie 7 dni od dnia przyjęcia reklamacji. Sprzedawca dokona zwrotu różnicy lub całej Ceny na rachunek bankowy wskazany przez Klienta.

§ 7. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów niebędących konsumentami.

Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.

W wypadku Klientów niebędących konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.

Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta niebędącego konsumentem korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.

W razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient niebędący konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta niebędącego konsumentem zostaje wyłączona.

§ 8. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe Klienta przetwarzane są na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) o ochronie danych (RODO). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Sprzedawcę zawiera polityka prywatności zamieszczona w Sklepie.

Administratorem danych osobowych jest Jagoda Gontarek prowadząca działalność gospodarczą pod firmą BONAPARTY.PL Jagoda Gontarek, NIP 6462670459, REGON 382213168, pod adresem ul. Planetarna 12, 42-680 Tarnowskie Góry, woj. śląskie, Polska

§ 9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są w języku polskim.

Zmiana Regulaminu:
2.1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
2.2. Zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Klientów będących konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.
2.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych do 24 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami – przepisy ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. 2000 nr 22, poz. 271 ze zm.) oraz ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami – przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
2.4 W przypadku sporu konsumenckiego Klient i Sprzedawca mogą oddać spór do rozstrzygnięcia przez Stały Polubowny Sąd Konsumencki z siedzibą w Łodzi (90-730), ul. Gdańska 13.

ZAŁĄCZNIK NR 1 – FORMULARZ ZWROTU TOWARU

Formularz ten należy wydrukować, wypełnić i odesłać na adres e-mail lub adres korespondencyjny, tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy


Nazwa i adres konsumenta
BONAPARTY.PL Jagoda Gontarek
ul. Planetarna 12,
42-680 Tarnowskie Góry,
woj. śląskie, Polska
www.bonaparty.pl
biuro@bonaparty.pl

Niniejszym informuję o odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:

Data zawarcia umowy:

Proszę o zwrot środków na nr konta:
Podpis konsumenta(-ów)
(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl